blob: 5d1dd0f23805ca4c68bd25f232bf3a86f4cc5470 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
<ecore:EPackage name="SpreadsheetMLSimplified">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DateTimeType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="year" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="month" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="day" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="hour" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="minute" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Integer"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="second" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Integer"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ValueType" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="vt_data" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Data" eOpposite="/0/Data/value"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StringValue" eSuperTypes="/0/ValueType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NumberValue" eSuperTypes="/0/ValueType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Double"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DateTimeTypeValue" eSuperTypes="/0/ValueType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/DateTimeType" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BooleanValue" eSuperTypes="/0/ValueType">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/Boolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ErrorValue" eSuperTypes="/0/ValueType"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Workbook">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="wb_worksheets" upperBound="-1" eType="/0/Worksheet" containment="true" eOpposite="/0/Worksheet/ws_workbook"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Worksheet">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ws_workbook" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Workbook" eOpposite="/0/Workbook/wb_worksheets"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="ws_table" ordered="false" eType="/0/Table" containment="true" eOpposite="/0/Table/t_worksheet"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" lowerBound="1" eType="/1/String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Table">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="t_worksheet" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Worksheet" eOpposite="/0/Worksheet/ws_table"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="t_cols" upperBound="-1" eType="/0/Column" containment="true" eOpposite="/0/Column/c_table"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="t_rows" upperBound="-1" eType="/0/Row" containment="true" eOpposite="/0/Row/r_table"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TableElement" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="index" ordered="false" eType="/1/Integer"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ColOrRowElement" abstract="true" eSuperTypes="/0/TableElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="hidden" ordered="false" eType="/1/Boolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="span" ordered="false" eType="/1/Integer"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Column" eSuperTypes="/0/ColOrRowElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="c_table" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Table" eOpposite="/0/Table/t_cols"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="autoFitWidth" ordered="false" eType="/1/Boolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="width" ordered="false" eType="/1/Double"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Row" eSuperTypes="/0/ColOrRowElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="r_table" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Table" eOpposite="/0/Table/t_rows"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="r_cells" upperBound="-1" eType="/0/Cell" containment="true" eOpposite="/0/Cell/c_row"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="autoFitHeight" ordered="false" eType="/1/Boolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="height" ordered="false" eType="/1/Double"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Cell" eSuperTypes="/0/TableElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="c_row" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Row" eOpposite="/0/Row/r_cells"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="arrayRange" ordered="false" eType="/1/String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="formula" ordered="false" eType="/1/String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="hRef" ordered="false" eType="/1/String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mergeAcross" ordered="false" eType="/1/Double"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="mergeDown" ordered="false" eType="/1/Double"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="c_data" ordered="false" eType="/0/Data" containment="true" eOpposite="/0/Data/d_cell"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Data">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="d_cell" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/Cell" eOpposite="/0/Cell/c_data"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="value" ordered="false" lowerBound="1" eType="/0/ValueType" containment="true" eOpposite="/0/ValueType/vt_data"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>
<ecore:EPackage name="PrimitiveTypes">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Integer"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Boolean"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Double"/>
</ecore:EPackage>
</xmi:XMI>