blob: 08507b041190aa8887d45e6333af2bc6c0b382eb [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore">
<ecore:EPackage name="PrimitiveTypes">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Boolean"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Integer"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="String"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EDataType" name="Double"/>
</ecore:EPackage>
<ecore:EPackage name="Metrics">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Metric">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="values" upperBound="-1" eType="/1/MetricValue" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MetricValue" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="tag" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="StringMetricValue" eSuperTypes="/1/MetricValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/0/String"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BooleanMetricValue" eSuperTypes="/1/MetricValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/0/Boolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IntegerMetricValue" eSuperTypes="/1/MetricValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/0/Integer"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="DoubleMetricValue" eSuperTypes="/1/MetricValue">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="value" ordered="false" unique="false" lowerBound="1" eType="/0/Double"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>
</xmi:XMI>