blob: b8388ebc8ff02925216716b9c59d7e0b97cf3aea [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage
xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore"
name="annotations"
nsURI="http://www.eclipse.org/ocl/2018/Annotations"
nsPrefix="annotations">
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="ASLibrary_EPackage">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EPackage"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="ASMetamodel_EPackage">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EPackage"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Collection_EClass">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EClass"/>
<eStructuralFeatures
xsi:type="ecore:EAttribute"
name="nullFree"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Collection_EPackage">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EPackage"/>
<eStructuralFeatures
xsi:type="ecore:EAttribute"
name="nullFree"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Collection_ETypedElement">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//ETypedElement"/>
<eStructuralFeatures
xsi:type="ecore:EAttribute"
name="nullFree"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EBoolean"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Ecore_OCL_EClassifier">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EClassifier"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Ecore_OCL_EOperation">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EOperation"/>
<eStructuralFeatures
xsi:type="ecore:EAttribute"
name="body"
lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Ecore_OCL_EStructuralFeature">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EStructuralFeature"/>
<eStructuralFeatures
xsi:type="ecore:EAttribute"
name="derivation"
lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="Import_EPackage">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EPackage"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers
xsi:type="ecore:EClass"
name="MetaAnnotation_EAnnotation">
<eAnnotations
source="http://www.eclipse.org/OCL/MetaAnnotation"
references="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EClass"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>