blob: a6e4940965ab9d00ee60de286b0ab5e2a73d9146 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="values" nsURI="http://www.eclipse.org/ocl/2015/Values" nsPrefix="values">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="BagValue" eSuperTypes="#//CollectionValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="CollectionValue" abstract="true" eSuperTypes="#//Value"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="IntegerValue" eSuperTypes="#//RealValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="InvalidValue" eSuperTypes="#//NullValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="MapValue" abstract="true" eSuperTypes="#//Value"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NullValue" eSuperTypes="#//ObjectValue #//BagValue #//MapValue #//OrderedSetValue #//SequenceValue #//SetValue #//TupleValue #//UnlimitedValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ObjectValue" abstract="true" eSuperTypes="#//Value"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OrderedCollectionValue" abstract="true"
interface="true" eSuperTypes="#//CollectionValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OrderedSetValue" eSuperTypes="#//OrderedCollectionValue #//UniqueCollectionValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="RealValue" eSuperTypes="#//Value"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SequenceValue" eSuperTypes="#//OrderedCollectionValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="SetValue" eSuperTypes="#//UniqueCollectionValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TupleValue" eSuperTypes="#//Value"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UniqueCollectionValue" abstract="true"
interface="true" eSuperTypes="#//CollectionValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="UnlimitedValue" eSuperTypes="#//IntegerValue"/>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Value" abstract="true"/>
</ecore:EPackage>