blob: 541f6d375a6a97580b424ae184da78691574cef1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="ecoreTest" nsURI="http://eclipse.org/ocl/debug/test/ecoreTest"
nsPrefix="ecoreTest">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Eclass1">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="eAttribute1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="eAttribute2" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="classes2" upperBound="-1"
eType="#//EClass2" containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EClass2">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="eAttribute3" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EShort"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="classes3" upperBound="-1"
eType="#//EClass3" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="eAttribute4" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="EClass3" eSuperTypes="ecoreTest2.ecore#//Eclass5"/>
</ecore:EPackage>