blob: c14e433f6658a51fdc5e32542a8839fb0ea68479 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="ASCII"?>
<elementtypesconfigurations:ElementTypeSetConfiguration
xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:elementtypesconfigurations="http://www.eclipse.org/papyrus/infra/elementtypesconfigurations/1.2"
xmi:id="_s7URMAkGEeWVleXnap4Kwg"
identifier="org.eclipse.papyrus.bpmn.process.elementTypeSetCustom"
name="BPMNProfile"
metamodelNsURI="http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML">
<elementTypeConfigurations
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
xmi:id="_ODZj0BBDEeWXVJ4WhgYiRw"
identifier="org.eclipse.papyrus.bpmn.process.Lane_Partition"
name="Lane ActivityPartition"
hint="lane_partition">
<iconEntry
xmi:id="_ODZj0RBDEeWXVJ4WhgYiRw"
iconPath="/icons/full/obj16/ActivityPartition.gif"
bundleId="org.eclipse.uml2.uml.edit"/>
<specializedTypes
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.bpmn/model/bpmn.elementtypesconfigurations#_ulgYMwkFEeWVleXnap4Kwg"/>
</elementTypeConfigurations>
<elementTypeConfigurations
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
xmi:id="_s7UR7gkGEeWVleXnap4Kwg3"
identifier="org.eclipse.papyrus.bpmn.process.Task_Action_3007"
name="Task Action"
hint="OpaqueAction_Shape">
<iconEntry
xmi:id="_s7UR7wkGEeWVleXnap4Kwg4"
iconPath="/icons/full/obj16/OpaqueAction.gif"
bundleId="org.eclipse.uml2.uml.edit"/>
<specializedTypes
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.bpmn/model/customBpmn.elementtypesconfigurations#_ulhBugkFEeWVleXnap4Kwg1"/>
<specializedTypes
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#_eu5p_dx0EeWVxMf7SXAfhg"/>
</elementTypeConfigurations>
<elementTypeConfigurations
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
xmi:id="_h3MnEI7jEeatoqPlpEWHdw"
identifier="org.eclipse.papyrus.bpmndi.process.CallActivity_CallBehaviorAction"
name="Macro Task Action"
hint="CallBehaviorAction_Shape">
<specializedTypes
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.bpmn/model/bpmn.elementtypesconfigurations#_ulhBeAkFEeWVleXnap4Kwg"/>
<specializedTypes
xsi:type="elementtypesconfigurations:SpecializationTypeConfiguration"
href="platform:/plugin/org.eclipse.papyrus.uml.service.types/model/umldi.elementtypesconfigurations#_eu4bb9x0EeWVxMf7SXAfhg"/>
</elementTypeConfigurations>
</elementtypesconfigurations:ElementTypeSetConfiguration>