blob: 25f676c829d5759669327fb2979b36605399f46d [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:css="http://www.eclipse.org/papyrus/infra/gmfdiag/css" xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:notation="http://www.eclipse.org/gmf/runtime/1.0.2/notation" xmlns:style="http://www.eclipse.org/papyrus/infra/viewpoints/policy/style" xmlns:uml="http://www.eclipse.org/uml2/5.0.0/UML">
<notation:Diagram xmi:id="_Tsz3QGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="PapyrusUMLProfileDiagram" name="Review profile" measurementUnit="Pixel">
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_Z_CqUGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1026">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_Z_DRYGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1034"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_Z_DRYWAWEeS-2dbNdHDnFw" visible="false" type="1071">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_Z_DRYmAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_Z_DRY2AWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_Z_DRZGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_Z_DRZWAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
</children>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_Z_D4cGAWEeS-2dbNdHDnFw" visible="false" type="1019">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_Z_D4cWAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_Z_D4cmAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_Z_D4c2AWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_Z_D4dGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Stereotype" href="Review.profile.uml#_Z-8jsGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_Z_CqUWAWEeS-2dbNdHDnFw" x="120" y="180" width="121" height="81"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_ge7e4GAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1031">
<eAnnotations xmi:type="ecore:EAnnotation" xmi:id="_ge8tAGAWEeS-2dbNdHDnFw" source="Stereotype_Annotation">
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_ge8tAWAWEeS-2dbNdHDnFw" key="StereotypeWithQualifiedNameList" value=""/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_ge8tAmAWEeS-2dbNdHDnFw" key="StereotypeList" value="StandardProfile::Metaclass"/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_ge8tA2AWEeS-2dbNdHDnFw" key="Stereotype_Presentation_Kind" value="HorizontalStereo"/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_ge9UEGAWEeS-2dbNdHDnFw" key="PropStereoDisplay" value=""/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_ge9UEWAWEeS-2dbNdHDnFw" key="StereotypePropertyLocation" value="Compartment"/>
</eAnnotations>
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_ge7e4mAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1084"/>
<element xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Model"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_ge8F8GAWEeS-2dbNdHDnFw" x="120" y="20" width="121" height="61"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_qgBwYGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1026">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_qgCXcGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1034"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_qgCXcWAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1071">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_I_r-UGTZEeSPMtL3PG5w7g" type="3002">
<element xmi:type="uml:Property" href="Review.profile.uml#_I_fxEGTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_I_r-UWTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_k6T2IGTZEeSPMtL3PG5w7g" type="3002">
<element xmi:type="uml:Property" href="Review.profile.uml#_k6SA8GTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_k6T2IWTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_vk200GT7EeSp7fVbEwSZmA" type="3002">
<element xmi:type="uml:Property" href="Review.profile.uml#_vkY6wGT7EeSp7fVbEwSZmA"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_vk200WT7EeSp7fVbEwSZmA"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_qgCXcmAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_qgCXc2AWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_qgCXdGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_qgCXdWAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
</children>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_qgCXdmAWEeS-2dbNdHDnFw" visible="false" type="1019">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_qgCXd2AWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_qgCXeGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_qgCXeWAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_qgCXemAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Stereotype" href="Review.profile.uml#_qgAiQGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_qgBwYWAWEeS-2dbNdHDnFw" x="420" y="180"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_wfTLMGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1031">
<eAnnotations xmi:type="ecore:EAnnotation" xmi:id="_wfTyQGAWEeS-2dbNdHDnFw" source="Stereotype_Annotation">
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_wfTyQWAWEeS-2dbNdHDnFw" key="StereotypeWithQualifiedNameList" value=""/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_wfUZUGAWEeS-2dbNdHDnFw" key="StereotypeList" value="StandardProfile::Metaclass"/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_wfUZUWAWEeS-2dbNdHDnFw" key="Stereotype_Presentation_Kind" value="HorizontalStereo"/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_wfUZUmAWEeS-2dbNdHDnFw" key="PropStereoDisplay" value=""/>
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_wfUZU2AWEeS-2dbNdHDnFw" key="StereotypePropertyLocation" value="Compartment"/>
</eAnnotations>
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_wfTLMmAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1084"/>
<element xmi:type="uml:Class" href="pathmap://UML_METAMODELS/UML.metamodel.uml#Comment"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_wfTLM2AWEeS-2dbNdHDnFw" x="300" y="20" width="221" height="61"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_tV5X0GTYEeSPMtL3PG5w7g" type="2006">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_tV7NAGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="5023"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_tV70EGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1063">
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_ZhQTMGTZEeSPMtL3PG5w7g" type="1037">
<element xmi:type="uml:EnumerationLiteral" href="Review.profile.uml#_tVCcMWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_ZhQTMWTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_ZhTWgGTZEeSPMtL3PG5w7g" type="1037">
<element xmi:type="uml:EnumerationLiteral" href="Review.profile.uml#_tVCcMmTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_ZhTWgWTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_ZhUkoGTZEeSPMtL3PG5w7g" type="1037">
<element xmi:type="uml:EnumerationLiteral" href="Review.profile.uml#_tVCcM2TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_ZhUkoWTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_ZhWZ0GTZEeSPMtL3PG5w7g" type="1037">
<element xmi:type="uml:EnumerationLiteral" href="Review.profile.uml#_tVCcNGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_ZhWZ0WTZEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Node" xmi:id="_qfO-0GT7EeSp7fVbEwSZmA" type="1037">
<element xmi:type="uml:EnumerationLiteral" href="Review.profile.uml#_qeszUGT7EeSp7fVbEwSZmA"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_qfO-0WT7EeSp7fVbEwSZmA"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_tV70EWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_tV70EmTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_tV70E2TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_tV70FGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Enumeration" href="Review.profile.uml#_tVCcMGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_tV5X0WTYEeSPMtL3PG5w7g" x="680" y="180"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_2fuDEGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1026">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_2fxGYGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1034"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_2fxGYWTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1071">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_2fxGYmTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_2fxGY2TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_2fxGZGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_2fxGZWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_2fxtcGTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1019">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_2fxtcWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_2fxtcmTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_2fxtc2TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_2fxtdGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Stereotype" href="Review.profile.uml#_2fnVYGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_2fuDEWTYEeSPMtL3PG5w7g" x="260" y="380" height="61"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_2n6VwGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1026">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_2n680GTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1034"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_2n680WTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1071">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_2n680mTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_2n6802TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_2n681GTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_2n681WTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_2n681mTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1019">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_2n6812TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_2n682GTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_2n682WTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_2n682mTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Stereotype" href="Review.profile.uml#_2n5HoGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_2n6VwWTYEeSPMtL3PG5w7g" x="400" y="380" height="61"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_203MoGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1026">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_203zsGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="1034"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_204awGTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1071">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_204awWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_204awmTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_204aw2TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_204axGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_204axWTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1019">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_204axmTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_204ax2TYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_204ayGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_204ayWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Stereotype" href="Review.profile.uml#_201XcGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_203MoWTYEeSPMtL3PG5w7g" x="574" y="382" height="61"/>
</children>
<children xmi:type="notation:Shape" xmi:id="_BJXF0GTaEeSPMtL3PG5w7g" type="1026">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_BJXs4GTaEeSPMtL3PG5w7g" type="1034"/>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_BJXs4WTaEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1071">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_BJXs4mTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_BJXs42TaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_BJXs5GTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_BJXs5WTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<children xmi:type="notation:BasicCompartment" xmi:id="_BJXs5mTaEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="1019">
<styles xmi:type="notation:TitleStyle" xmi:id="_BJXs52TaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:SortingStyle" xmi:id="_BJXs6GTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<styles xmi:type="notation:FilteringStyle" xmi:id="_BJYT8GTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_BJYT8WTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
</children>
<element xmi:type="uml:Stereotype" href="Versioning.profile.uml#_HoZwEM7gEeOUWOjBbvvZ9Q"/>
<layoutConstraint xmi:type="notation:Bounds" xmi:id="_BJXF0WTaEeSPMtL3PG5w7g" x="560" y="20" width="180" height="61"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:StringValueStyle" xmi:id="_Tsz3QWAWEeS-2dbNdHDnFw" name="diagram_compatibility_version" stringValue="1.0.0"/>
<styles xmi:type="notation:DiagramStyle" xmi:id="_Tsz3QmAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<styles xmi:type="style:PapyrusViewStyle" xmi:id="_Tsz3Q2AWEeS-2dbNdHDnFw">
<owner xmi:type="uml:Profile" href="Review.profile.uml#_Tr7GcGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
</styles>
<element xmi:type="uml:Profile" href="Review.profile.uml#_Tr7GcGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_h0-EwGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1013" source="_Z_CqUGAWEeS-2dbNdHDnFw" target="_ge7e4GAWEeS-2dbNdHDnFw">
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_h0-EwWAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<element xmi:type="uml:Extension" href="Review.profile.uml#_h05MQGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_h0-EwmAWEeS-2dbNdHDnFw" points="[-7, -19, -23, 157]$[-34, -167, -50, 9]"/>
<sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_h1GnoGAWEeS-2dbNdHDnFw" id="(0.5950413223140496,0.0)"/>
<targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_iMyu4GAWEeS-2dbNdHDnFw" id="(0.5950413223140496,1.0)"/>
</edges>
<edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_xZgwsGAWEeS-2dbNdHDnFw" type="1013" source="_qgBwYGAWEeS-2dbNdHDnFw" target="_wfTLMGAWEeS-2dbNdHDnFw">
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_xZgwsWAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<element xmi:type="uml:Extension" href="Review.profile.uml#_xZeUcGAWEeS-2dbNdHDnFw"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_xZgwsmAWEeS-2dbNdHDnFw" points="[-2, -7, -21, 161]$[-31, -166, -50, 2]"/>
<sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_xZlCIGAWEeS-2dbNdHDnFw" id="(0.091324200913242,0.0)"/>
<targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_xwXxgGAWEeS-2dbNdHDnFw" id="(0.6334841628959276,0.8)"/>
</edges>
<edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_-oqgIGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="4002" source="_2fuDEGTYEeSPMtL3PG5w7g" target="_qgBwYGAWEeS-2dbNdHDnFw" routing="Tree">
<eAnnotations xmi:type="ecore:EAnnotation" xmi:id="_KWao0IUnEeSVSpmUeqlzmw" source="PapyrusCSSForceValue">
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_KWao0YUnEeSVSpmUeqlzmw" key="routing" value="true"/>
</eAnnotations>
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_-orHMGTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="6007">
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_-orHMWTYEeSPMtL3PG5w7g" y="60"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_-oqgIWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<element xmi:type="uml:Generalization" href="Review.profile.uml#_-oe58GTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_-oqgImTYEeSPMtL3PG5w7g" points="[0, 0, -208, 72]$[0, -31, -208, 41]$[199, -31, -9, 41]$[199, -72, -9, 0]"/>
<sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_-o04MGTYEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.61,0.0)"/>
<targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_-o1fQGTYEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.5,1.0)"/>
</edges>
<edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="__EzCgGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="4002" source="_2n6VwGTYEeSPMtL3PG5w7g" target="_qgBwYGAWEeS-2dbNdHDnFw" routing="Tree">
<eAnnotations xmi:type="ecore:EAnnotation" xmi:id="_KWQ30IUnEeSVSpmUeqlzmw" source="PapyrusCSSForceValue">
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_KWQ30YUnEeSVSpmUeqlzmw" key="routing" value="true"/>
</eAnnotations>
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="__EzpkGTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="6007">
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="__E0QoGTYEeSPMtL3PG5w7g" y="60"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="__EzCgWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<element xmi:type="uml:Generalization" href="Review.profile.uml#__Ex0YGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="__EzCgmTYEeSPMtL3PG5w7g" points="[0, 0, -55, 72]$[0, -31, -55, 41]$[46, -31, -9, 41]$[46, -72, -9, 0]"/>
<sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="__E37AGTYEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.74,0.0)"/>
<targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="__E4iEGTYEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.5,1.0)"/>
</edges>
<edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="__6DPgGTYEeSPMtL3PG5w7g" type="4002" source="_203MoGTYEeSPMtL3PG5w7g" target="_qgBwYGAWEeS-2dbNdHDnFw" routing="Tree">
<eAnnotations xmi:type="ecore:EAnnotation" xmi:id="_KWQ30oUnEeSVSpmUeqlzmw" source="PapyrusCSSForceValue">
<details xmi:type="ecore:EStringToStringMapEntry" xmi:id="_KWQ304UnEeSVSpmUeqlzmw" key="routing" value="true"/>
</eAnnotations>
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="__6D2kGTYEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="6007">
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="__6D2kWTYEeSPMtL3PG5w7g" y="60"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="__6DPgWTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<element xmi:type="uml:Generalization" href="Review.profile.uml#__6CBYGTYEeSPMtL3PG5w7g"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="__6DPgmTYEeSPMtL3PG5w7g" points="[0, 0, 128, 74]$[0, -33, 128, 41]$[-128, -33, 0, 41]$[-128, -74, 0, 0]"/>
<sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="__6IIAGTYEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.74,0.0)"/>
<targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_GD0qIGTZEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.45662100456621,1.0)"/>
</edges>
<edges xmi:type="notation:Connector" xmi:id="_FEWUsGTaEeSPMtL3PG5w7g" type="4002" source="_qgBwYGAWEeS-2dbNdHDnFw" target="_BJXF0GTaEeSPMtL3PG5w7g">
<children xmi:type="notation:DecorationNode" xmi:id="_FEW7wGTaEeSPMtL3PG5w7g" visible="false" type="6007">
<layoutConstraint xmi:type="notation:Location" xmi:id="_FEW7wWTaEeSPMtL3PG5w7g" y="60"/>
</children>
<styles xmi:type="notation:FontStyle" xmi:id="_FEWUsWTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<element xmi:type="uml:Generalization" href="Review.profile.uml#_FEVGkGTaEeSPMtL3PG5w7g"/>
<bendpoints xmi:type="notation:RelativeBendpoints" xmi:id="_FEWUsmTaEeSPMtL3PG5w7g" points="[1, -11, -14, 136]$[-6, -146, -21, 1]"/>
<sourceAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_FEb0QGTaEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.7351598173515982,0.0)"/>
<targetAnchor xmi:type="notation:IdentityAnchor" xmi:id="_FEcbUGTaEeSPMtL3PG5w7g" id="(0.11666666666666667,1.0)"/>
</edges>
</notation:Diagram>
<css:ModelStyleSheets xmi:id="_fG7RoGD8EeSg3YNat5xZcA"/>
</xmi:XMI>