blob: 975b94e6cb919d0432fbe888be8161248509f9ad [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="externaldatasource"
nsURI="http:///org/eclipse/stem/diseasemodels/externaldatasource.ecore" nsPrefix="org.eclipse.stem.diseasemodels.externaldatasource">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ExternalDataSourceDiseaseModel" eSuperTypes="../../org.eclipse.stem.diseasemodels/model/standard.ecore#//DiseaseModel">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="dataPath" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="diseaseType" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>