blob: 2a67b04306008c7d22e29c00797779d2e3e757e1 [file] [log] [blame]
C:\diva\MidEast\Bahrain\Bahrain.txt
C:\diva\MidEast\Irak\Irak.txt
C:\diva\MidEast\Iran\Iran.txt
C:\diva\MidEast\Jordan\Jordan.txt
C:\diva\MidEast\Kuwait\Kuwait.txt
C:\diva\MidEast\Lebanon\Lebanon.txt
C:\diva\MidEast\Oman\Oman.txt
C:\diva\MidEast\Qatar\Qatar.txt
C:\diva\MidEast\SaudiArabia.txt
C:\diva\MidEast\Syria\Syria.txt
C:\diva\MidEast\UnitedArabEmirates\UnitedArabEmirates.txt
C:\diva\MidEast\Yemen\Yemen.txt