blob: 83c3048762c7ebfbbbe64c1fae254e09f038b21b [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="automaticexperiment"
nsURI="http:///org/eclipse/stem/core/automaticexperiment.ecore" nsPrefix="org.eclipse.stem.analysis.automaticexperiment">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="AutomaticExperiment" eSuperTypes="#//OptimizerAlgorithm">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="baseScenario" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.stem.core/model/scenario.ecore#//Scenario"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="parameters" lowerBound="1"
upperBound="-1" eType="#//ModifiableParameter" containment="true"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="errorAnalysisAlgorithm"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="errorFunction" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="tolerance" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EDouble"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="referanceDataDir" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="maximumNumberOfIterations"
lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//ELong"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="reInit" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EBoolean"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="errorFunc" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass ../../org.eclipse.stem.analysis/model/analysis.ecore#//ErrorFunction"
containment="true"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="ModifiableParameter">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="initialValue" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EDouble"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="feature" lowerBound="1"
eType="ecore:EClass platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EStructuralFeature"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="step" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EDouble"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="featureName" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="lowerBound" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EDouble"
defaultValueLiteral="-1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="upperBound" eType="ecore:EDataType platform:/plugin/org.eclipse.emf.ecore/model/Ecore.ecore#//EDouble"
defaultValueLiteral="-1"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="targetURI" eType="ecore:EDataType ../../org.eclipse.stem.core/model/common.ecore#//URI"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="OptimizerAlgorithm" eSuperTypes="../../org.eclipse.stem.core/model/common.ecore#//Identifiable"/>
</ecore:EPackage>