blob: 8cb53c4be8921378ab8442cbd531e685f4c643ff [file] [log] [blame]
<com.ibm.example.familytree:FamilyTree xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:com.ibm.example.familytree="http:///com/ibm/example/familytree.ecore">
<families mother="//@individuals.0" father="//@families.2/@children.0">
<children xsi:type="com.ibm.example.familytree:Female" name="Queen Mary"/>
</families>
<families mother="//@individuals.1" father="//@families.2/@children.0">
<children xsi:type="com.ibm.example.familytree:Female" name="Queen Elizabeth"/>
</families>
<families mother="//@individuals.2" father="//@families.3/@children.0">
<children xsi:type="com.ibm.example.familytree:Male" name="King Henry VIII"/>
</families>
<families mother="//@individuals.3" father="//@individuals.4">
<children xsi:type="com.ibm.example.familytree:Male" name="King Henry VII"/>
</families>
<individuals xsi:type="com.ibm.example.familytree:Female" name="Catherine of Aragon"/>
<individuals xsi:type="com.ibm.example.familytree:Female" name="Anne Boleyn"/>
<individuals xsi:type="com.ibm.example.familytree:Female" name="Elizabeth of York"/>
<individuals xsi:type="com.ibm.example.familytree:Female" name="Margaret Beaufort"/>
<individuals xsi:type="com.ibm.example.familytree:Male" name="Edmund Tudor"/>
</com.ibm.example.familytree:FamilyTree>