blob: c95ff45aff5f08f9fd55cba2d26a66d076632d92 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0" xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="env" nsURI="http://env">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="Environment"/>
</ecore:EPackage>