blob: d0f0b10ff9af676389874af5ef2094113af32aca [file] [log] [blame]
bin
bin.tasks
build.xml
ant_tasks
temp.folder
*.jar