blob: 4c49b590597cbcd0b2c7e1da240728ddaa45d50e [file] [log] [blame]
bin
bin.tasks
build.xml
ant_tasks
temp.folder
*.jar