blob: b47cdd6ffab8cbbf781ce93204dd2e236e2a3d22 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ecore:EPackage xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" name="test"
nsURI="http://www.eclipse.org/emf/edapt/migration/test/0.3" nsPrefix="test">
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestSuiteDefinition" eSuperTypes="#//NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="cases" upperBound="-1"
eType="#//TestCaseDefinition" containment="true" eOpposite="#//TestCaseDefinition/suite"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="history" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="TestCaseDefinition" eSuperTypes="#//NamedElement">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="model" lowerBound="1" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="expectedModel" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EReference" name="suite" eType="#//TestSuiteDefinition"
eOpposite="#//TestSuiteDefinition/cases"/>
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="expectedDifferences" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"
defaultValueLiteral="0"/>
</eClassifiers>
<eClassifiers xsi:type="ecore:EClass" name="NamedElement" abstract="true">
<eStructuralFeatures xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</eClassifiers>
</ecore:EPackage>