blob: 972e1752f380ac212400c8988561742d7c1323e1 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:gmfgraph="http://www.eclipse.org/gmf/2006/GraphicalDefinition">
<gmfgraph:Canvas>
<figures
name="InternalGallery">
<figures
xsi:type="gmfgraph:Rectangle"
name="SameNamedRectangleFigure"/>
<descriptors
name="PolylineFigure">
<actualFigure
xsi:type="gmfgraph:Polyline"
name="PolylineFigure"/>
</descriptors>
</figures>
<nodes
name="SameNameRectangleNode"
figure="SameNamedRectangleFigure"/>
<connections
name="PolylineConnection"
figure="PolylineFigure"/>
<compartments
name="InternalCompartment"
figure="CustomFigure"
accessor="/1/@figures.0/@descriptors.2/@accessors.1"/>
<compartments
name="ExternalCompartment"
figure="CustomFigure"
accessor="/1/@figures.0/@descriptors.2/@accessors.0"/>
<labels
name="RoundedEllipseLabel"
figure="RoundedFigure"
accessor="/1/@figures.0/@descriptors.1/@accessors.0"/>
</gmfgraph:Canvas>
<gmfgraph:Canvas>
<figures
name="SharedGallery">
<figures
xsi:type="gmfgraph:CustomDecoration"
name="CustomDecorationFigure"
qualifiedClassName="org.eclipse.gmf.tests.CustomDecorationTestFigure"/>
<descriptors
name="SameNamedRectangleFigure">
<actualFigure
xsi:type="gmfgraph:Rectangle"
name="SameNamedRectangleFigure"/>
</descriptors>
<descriptors
name="RoundedFigure">
<actualFigure
xsi:type="gmfgraph:RoundedRectangle"
name="RoundedFigure">
<children
xsi:type="gmfgraph:Ellipse"
name="RoundedEllipseFigure">
<children
xsi:type="gmfgraph:Label"
name="RoundedEllipseLabelFigure"/>
</children>
</actualFigure>
<accessors
figure="/1/@figures.0/@descriptors.1/@actualFigure/@children.0/@children.0"/>
</descriptors>
<descriptors
name="CustomFigure">
<actualFigure
xsi:type="gmfgraph:CustomFigure"
name="CustomFigure">
<children
xsi:type="gmfgraph:CustomConnection"
name="CustomConnectionFigure"
qualifiedClassName="org.eclipse.gmf.tests.CustomConnectionTestFigure"/>
<customChildren
accessor="getExternalFigure">
<typedFigure
xsi:type="gmfgraph:CustomDecoration"
qualifiedClassName="org.eclipse.gmf.tests.CustomDecorationTestFigure"/>
</customChildren>
<customChildren
accessor="getInternalFigure">
<typedFigure
xsi:type="gmfgraph:CustomConnection"
qualifiedClassName="org.eclipse.gmf.tests.CustomConnectionTestFigure"/>
</customChildren>
</actualFigure>
<accessors
figure="/1/@figures.0/@descriptors.2/@actualFigure/@customChildren.0/@typedFigure"/>
<accessors
figure="/1/@figures.0/@descriptors.2/@actualFigure/@customChildren.1/@typedFigure"/>
</descriptors>
</figures>
</gmfgraph:Canvas>
</xmi:XMI>