blob: e7af7d9a7699ea97ddb0d6adbb94332bbe86ac70 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xmi:XMI xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:gmfgraph="http://www.eclipse.org/gmf/2005/GraphicalDefinition">
<gmfgraph:Canvas>
<figures
name="InternalGallery">
<figures
xsi:type="gmfgraph:Rectangle"
name="SameNamedRectangleFigure"/>
<figures
xsi:type="gmfgraph:Polyline"
referencingElements="PolylineConnection"
name="PolylineFigure"/>
</figures>
<nodes
name="SameNameRectangleNode"
figure="SameNamedRectangleFigure"/>
<connections
name="PolylineConnection"
figure="PolylineFigure"/>
<compartments
name="InternalCompartment"
figure="/1/@figures.0/@figures.2/@customChildren.1"/>
<compartments
name="ExternalCompartment"
figure="/1/@figures.0/@figures.2/@customChildren.0"/>
<labels
name="RoundedEllipseLabel"
figure="RoundedEllipseLabelFigure"/>
</gmfgraph:Canvas>
<gmfgraph:Canvas>
<figures
name="SharedGallery">
<figures
xsi:type="gmfgraph:Rectangle"
referencingElements="SameNameRectangleNode"
name="SameNamedRectangleFigure"/>
<figures
xsi:type="gmfgraph:RoundedRectangle"
name="RoundedFigure">
<children
xsi:type="gmfgraph:Ellipse"
name="RoundedEllipseFigure">
<children
xsi:type="gmfgraph:Label"
referencingElements="RoundedEllipseLabel"
name="RoundedEllipseLabelFigure"/>
</children>
</figures>
<figures
xsi:type="gmfgraph:CustomFigure"
name="CustomFigure">
<children
xsi:type="gmfgraph:CustomConnection"
name="CustomConnectionFigure"
qualifiedClassName="org.eclipse.gmf.tests.CustomConnectionTestFigure"/>
<customChildren
referencingElements="ExternalCompartment"
accessor="getExternalFigure"
typedFigure="CustomDecorationFigure"/>
<customChildren
referencingElements="InternalCompartment"
accessor="getInternalFigure"
typedFigure="CustomConnectionFigure"/>
</figures>
<figures
xsi:type="gmfgraph:CustomDecoration"
name="CustomDecorationFigure"
qualifiedClassName="org.eclipse.gmf.tests.CustomDecorationTestFigure"/>
</figures>
</gmfgraph:Canvas>
</xmi:XMI>