blob: cd5432e2c01a10b9456602dc720ed36f7a0b6b77 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<history:History xmi:version="2.0"
xmlns:xmi="http://www.omg.org/XMI" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:ecore="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore" xmlns:history="http://www.eclipse.org/emf/edapt/history/0.3">
<releases date="2011-01-05T08:19:30.749+0100">
<changes xsi:type="history:CompositeChange">
<changes xsi:type="history:Create" element="library.ecore#/">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#/" featureName="name"
dataValue="library"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#/" featureName="nsURI"
dataValue="http://library/v1"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#/" featureName="nsPrefix"
dataValue="library"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers"
element="library.ecore#//Library">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library" featureName="name"
dataValue="Library"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Library" referenceName="eStructuralFeatures"
element="#//@releases.1/@changes.0/@changes.0/@element">
<changes xsi:type="history:Set" element="#//@releases.1/@changes.0/@changes.0/@element"
featureName="name" dataValue="name"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="#//@releases.1/@changes.0/@changes.0/@element"
featureName="unique" dataValue="false" oldDataValue="true"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="#//@releases.1/@changes.0/@changes.0/@element"
featureName="lowerBound" dataValue="1" oldDataValue="0"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="#//@releases.1/@changes.0/@changes.0/@element"
featureName="eType" referenceValue="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers"
element="library.ecore#//Book">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book" featureName="name"
dataValue="Book"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book" featureName="abstract"
dataValue="true" oldDataValue="false"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Library" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Library/books">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/books" featureName="name"
dataValue="books"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/books" featureName="upperBound"
dataValue="-1" oldDataValue="1"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/books" featureName="containment"
dataValue="true" oldDataValue="false"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/books" featureName="eType"
referenceValue="library.ecore#//Book"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Book" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Book/title">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/title" featureName="name"
dataValue="title"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/title" featureName="unique"
dataValue="false" oldDataValue="true"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/title" featureName="lowerBound"
dataValue="1" oldDataValue="0"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/title" featureName="eType"
referenceValue="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Book" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Book/pages">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/pages" featureName="name"
dataValue="pages"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/pages" featureName="unique"
dataValue="false" oldDataValue="true"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/pages" featureName="lowerBound"
dataValue="1" oldDataValue="0"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/pages" featureName="unsettable"
dataValue="true" oldDataValue="false"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/pages" featureName="eType"
referenceValue="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EInt"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Book" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Writer/name">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Writer/name" featureName="name"
dataValue="author"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Writer/name" featureName="unique"
dataValue="false" oldDataValue="true"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Writer/name" featureName="lowerBound"
dataValue="1" oldDataValue="0"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Writer/name" featureName="eType"
referenceValue="http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers"
element="#//@releases.1/@changes.1/@changes.4/@element">
<changes xsi:type="history:Set" element="#//@releases.1/@changes.1/@changes.4/@element"
featureName="name" dataValue="GuideBook"/>
<changes xsi:type="history:Add" element="#//@releases.1/@changes.1/@changes.4/@element"
featureName="eSuperTypes" referenceValue="library.ecore#//Book"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers"
element="#//@releases.1/@changes.1/@changes.6/@element">
<changes xsi:type="history:Set" element="#//@releases.1/@changes.1/@changes.6/@element"
featureName="name" dataValue="SpecialistBook"/>
<changes xsi:type="history:Add" element="#//@releases.1/@changes.1/@changes.6/@element"
featureName="eSuperTypes" referenceValue="library.ecore#//Book"/>
</changes>
</changes>
</releases>
<releases date="2011-01-05T08:23:25.148+0100" label="v2">
<changes xsi:type="history:OperationChange">
<changes xsi:type="history:Delete" target="library.ecore#//Library" referenceName="eStructuralFeatures">
<element xsi:type="ecore:EAttribute" name="name" unique="false" lowerBound="1"
eType="ecore:EDataType http://www.eclipse.org/emf/2002/Ecore#//EString"/>
</changes>
<operation name="deleteFeature2">
<parameters name="feature">
<referenceValue element="#//@releases.1/@changes.0/@changes.0/@element"/>
</parameters>
</operation>
</changes>
<changes xsi:type="history:OperationChange">
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers"
element="library.ecore#//BookCategory">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//BookCategory" featureName="name"
dataValue="BookCategory"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Book" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Book/category">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/category" featureName="name"
dataValue="category"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/category" featureName="lowerBound"
dataValue="1" oldDataValue="0"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/category" featureName="eType"
referenceValue="library.ecore#//BookCategory"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book" featureName="abstract"
dataValue="false" oldDataValue="true"/>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//BookCategory" referenceName="eLiterals"
element="library.ecore#//BookCategory/GuideBook">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//BookCategory/GuideBook"
featureName="name" dataValue="GuideBook"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//BookCategory/GuideBook"
featureName="literal" dataValue="GuideBook"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Delete" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers">
<element xsi:type="ecore:EClass" name="GuideBook" eSuperTypes="library.ecore#//Book"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//BookCategory" referenceName="eLiterals"
element="library.ecore#//BookCategory/SpecialistBook">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//BookCategory/SpecialistBook"
featureName="name" dataValue="SpecialistBook"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//BookCategory/SpecialistBook"
featureName="literal" dataValue="SpecialistBook"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//BookCategory/SpecialistBook"
featureName="value" dataValue="1" oldDataValue="0"/>
</changes>
<changes xsi:type="history:Delete" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers">
<element xsi:type="ecore:EClass" name="SpecialistBook" eSuperTypes="library.ecore#//Book"/>
</changes>
<operation name="subClassesToEnumeration">
<parameters name="contextClass">
<referenceValue element="library.ecore#//Book"/>
</parameters>
<parameters name="attributeName">
<dataValue>category</dataValue>
</parameters>
<parameters name="ePackage">
<referenceValue element="library.ecore#/"/>
</parameters>
<parameters name="enumName">
<dataValue>BookCategory</dataValue>
</parameters>
</operation>
</changes>
<changes xsi:type="history:MigrationChange" migration="library.util.WriterCustomMigration"
>
<changes xsi:type="history:OperationChange">
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#/" referenceName="eClassifiers"
element="library.ecore#//Writer">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Writer" featureName="name"
dataValue="Writer"/>
</changes>
<operation name="newClass">
<parameters name="ePackage">
<referenceValue element="library.ecore#/"/>
</parameters>
<parameters name="name">
<dataValue>Writer</dataValue>
</parameters>
<parameters name="superClasses"/>
<parameters name="abstr">
<dataValue>false</dataValue>
</parameters>
</operation>
</changes>
<changes xsi:type="history:OperationChange">
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Library" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Library/writers">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/writers"
featureName="name" dataValue="writers"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/writers"
featureName="upperBound" dataValue="-1" oldDataValue="1"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/writers"
featureName="containment" dataValue="true" oldDataValue="false"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Library/writers"
featureName="eType" referenceValue="library.ecore#//Writer"/>
</changes>
<operation name="newReference">
<parameters name="eClass">
<referenceValue element="library.ecore#//Library"/>
</parameters>
<parameters name="name">
<dataValue>writers</dataValue>
</parameters>
<parameters name="type">
<referenceValue element="library.ecore#//Writer"/>
</parameters>
<parameters name="lowerBound">
<dataValue>0</dataValue>
</parameters>
<parameters name="upperBound">
<dataValue>-1</dataValue>
</parameters>
<parameters name="containment">
<dataValue>true</dataValue>
</parameters>
<parameters name="opposite"/>
</operation>
</changes>
<changes xsi:type="history:Move" target="library.ecore#//Writer" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Writer/name" source="library.ecore#//Book"/>
<changes xsi:type="history:OperationChange">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Writer/name" featureName="name"
dataValue="name" oldDataValue="author"/>
<operation name="rename">
<parameters name="element">
<referenceValue element="library.ecore#//Writer/name"/>
</parameters>
<parameters name="name">
<dataValue>name</dataValue>
</parameters>
</operation>
</changes>
<changes xsi:type="history:OperationChange">
<changes xsi:type="history:Create" target="library.ecore#//Book" referenceName="eStructuralFeatures"
element="library.ecore#//Book/author">
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/author" featureName="name"
dataValue="author"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/author" featureName="lowerBound"
dataValue="1" oldDataValue="0"/>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#//Book/author" featureName="eType"
referenceValue="library.ecore#//Writer"/>
</changes>
<operation name="newReference">
<parameters name="eClass">
<referenceValue element="library.ecore#//Book"/>
</parameters>
<parameters name="name">
<dataValue>author</dataValue>
</parameters>
<parameters name="type">
<referenceValue element="library.ecore#//Writer"/>
</parameters>
<parameters name="lowerBound">
<dataValue>1</dataValue>
</parameters>
<parameters name="upperBound">
<dataValue>1</dataValue>
</parameters>
<parameters name="containment">
<dataValue>false</dataValue>
</parameters>
<parameters name="opposite"/>
</operation>
</changes>
</changes>
<changes xsi:type="history:Set" element="library.ecore#/" featureName="nsURI"
dataValue="http://library/v2" oldDataValue="http://library/v1"/>
</releases>
<releases/>
</history:History>