blob: 9cca5b9b0834d538e7cc546ae4bd9dc7d80bcca8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<blueprint xmlns="http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="
http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0 http://www.osgi.org/xmlns/blueprint/v1.0.0/blueprint.xsd">
<description>A simple, empty blueprint context</description>
</blueprint>