blob: 49075ce374c373775daf0dec7d7b6cc57c760604 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<atfx_file version="atfx_file: V1.1.0" xmlns="http://www.asam.net/ODS/5.2/Schema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.asam.net/ODS/5.2/Schema http://www.asam.net/ODS/5.2/Schema.xsd">
<!--
***************************************************************************************************************
* Based on ODS Base Model version *
***************************************************************************************************************
-->
<base_model_version>asam30</base_model_version>
<!--
***************************************************************************************************************
* declare application model meta data *
***************************************************************************************************************
-->
<application_model>
<!--
***************************************************************************************************************
* declare enumeration definitions *
***************************************************************************************************************
-->
<application_enumeration>
<name>valid_enum</name>
<item><name>editing</name><value>0</value></item>
<item><name>valid</name><value>1</value></item>
<item><name>archive</name><value>2</value></item>
</application_enumeration>
<application_enumeration>
<name>axistype</name>
<item><name>Xaxis</name><value>0</value></item>
<item><name>Yaxis</name><value>1</value></item>
<item><name>Both</name><value>2</value></item>
</application_enumeration>
<application_element><name>SystemParameter</name><basetype>AoAny</basetype>
<application_attribute><name>Id</name><base_attribute>id</base_attribute><datatype>DT_LONGLONG</datatype><autogenerate>true</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>true</unique><length>1</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Name</name><base_attribute>name</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>true</unique><length>100</length></application_attribute>
<application_attribute><name>MimeType</name><base_attribute>mime_type</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>256</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Value</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>500</length></application_attribute>
<application_attribute><name>References</name><datatype>DS_EXTERNALREFERENCE</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>254</length></application_attribute>
<relation_attribute><name>UserParameter</name><ref_to>UserParameter</ref_to><base_relation>children</base_relation><min_occurs>0</min_occurs><max_occurs>Many</max_occurs><inverse_name>SystemParameter</inverse_name></relation_attribute>
</application_element>
<application_element><name>UserParameter</name><basetype>AoAny</basetype>
<application_attribute><name>Id</name><base_attribute>id</base_attribute><datatype>DT_LONGLONG</datatype><autogenerate>true</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>true</unique><length>1</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Name</name><base_attribute>name</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>100</length></application_attribute>
<application_attribute><name>MimeType</name><base_attribute>mime_type</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>256</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Value</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>500</length></application_attribute>
<application_attribute><name>References</name><datatype>DS_EXTERNALREFERENCE</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>254</length></application_attribute>
<relation_attribute><name>SystemParameter</name><ref_to>SystemParameter</ref_to><base_relation>parent</base_relation><min_occurs>1</min_occurs><max_occurs>1</max_occurs><inverse_name>UserParameter</inverse_name></relation_attribute>
<relation_attribute><name>User</name><ref_to>User</ref_to><min_occurs>0</min_occurs><max_occurs>1</max_occurs><inverse_name>UserParameter</inverse_name></relation_attribute>
</application_element>
<application_element><name>User</name><basetype>AoUser</basetype>
<application_attribute><name>Id</name><base_attribute>id</base_attribute><datatype>DT_LONGLONG</datatype><autogenerate>true</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>true</unique><length>1</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Name</name><base_attribute>name</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>true</unique><length>50</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Password</name><base_attribute>password</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>50</length></application_attribute>
<application_attribute><name>MimeType</name><base_attribute>mime_type</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>256</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Description</name><base_attribute>description</base_attribute><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>500</length></application_attribute>
<application_attribute><name>GivenName</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>50</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Surname</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>true</obligatory><unique>false</unique><length>50</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Department</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>50</length></application_attribute>
<application_attribute><name>Telephone</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>50</length></application_attribute>
<application_attribute><name>E-Mail</name><datatype>DT_STRING</datatype><autogenerate>false</autogenerate><obligatory>false</obligatory><unique>false</unique><length>50</length></application_attribute>
<relation_attribute><name>UserParameter</name><ref_to>UserParameter</ref_to><min_occurs>0</min_occurs><max_occurs>Many</max_occurs><inverse_name>User</inverse_name></relation_attribute>
</application_element>
</application_model>
<!--
***************************************************************************************************************
* end application model meta data *
***************************************************************************************************************
-->
<!--
***************************************************************************************************************
* Instance Data is NOT validated with Base Schema *
***************************************************************************************************************
-->
<instance_data>
</instance_data>
</atfx_file>