blob: 80bf965451677a4b39451ca0c353481d1c5f3be8 [file] [log] [blame]
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wsdl:definitions xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://tempuri.org/StockQuote/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" name="StockQuote" targetNamespace="http://tempuri.org/StockQuote/">
<wsdl:types>
<xsd:schema targetNamespace="http://tempuri.org/StockQuote/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="getQuoteResponse">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element name="tickerSymbol" type="xsd:string"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="getQuoteRequest">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element name="price" type="xsd:float"/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Headers">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="header" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="value" type="xsd:string"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="getQuoteResponse">
<wsdl:part element="tns:getQuoteResponse" name="getQuoteResponse"/>
<wsdl:part element="tns:Headers" name="headers"/>
</wsdl:message>
<wsdl:message name="getQuoteRequest">
<wsdl:part element="tns:getQuoteRequest" name="getQuoteRequest"/>
<wsdl:part element="tns:Headers" name="headers"/>
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="StockQuote">
<wsdl:operation name="getQuote">
<wsdl:input message="tns:getQuoteRequest"/>
<wsdl:output message="tns:getQuoteResponse"/>
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="StockQuoteSOAP" type="tns:StockQuote">
<soap:binding style="document" transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<wsdl:operation name="getQuote">
<soap:operation soapAction="http://tempuri.org/StockQuote/getQuote"/>
<wsdl:input>
<soap:body parts="getQuoteRequest" use="literal"/>
<soap:header message="tns:getQuoteRequest" part="headers" use="literal"/>
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body parts="getQuoteResponse" use="literal"/>
<soap:header message="tns:getQuoteResponse" part="headers" use="literal"/>
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="StockQuote">
<wsdl:port binding="tns:StockQuoteSOAP" name="StockQuoteSOAP">
<soap:address location="http://tempuri.org"/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>